Foreningsmål

Den stærke kultur for frivillighed og engagement

Successen for udvikling af foreningen og dens aktiviteter er afhængig af 3 grundlæggende forhold, som alle bør indtænkes i idéer og aktiviteter.

Giver det værdi for foreningen?

Alle idéer, aktiviteter og opgaver bør prioriteres og vælges ud fra, hvad der giver mest værdi for foreningen. Tænk først på, om det er de rigtige aktiviteter, foreningen slås med, før I går op i, hvordan og hvor smart I teknisk udfører dem.

Giver det værdi for deltageren?

Find ud af hvad der driver deltagerne (interesse, personlig / faglig udvikling, ansvar, ”gulerod eller pisk”). Sørg for, at løsningen af den enkelte opgave bliver spændende og interessant for dem, der skal udføre den. Er det vanskeligt eller umuligt at gøre en opgave spændende, må I forsøge at skabe rammerne for, at det alligevel bliver skide sjovt at være ”med på holdet”!

Har vi det nødvendige overblik og styring?

De fleste aktiviteter og arrangementer kræver styring, som skal sikre, at et svagt led ikke glemmes eller knækker, så hele eller dele af arrangementet ryger i vasken. Foreningen skal skabe overblik og transparens omkring aktiviteter, opgaver, rækkefølge og afhængigheder, samt hvem der arbejder med hvad. Men den skal også sikre, at alle ser helheden, tager ansvar og bidrager til at sikre den nødvendige styring.

Brainstorming om fremtiden

Det er en god øvelse for foreningens bestyrelse, at dele tanker om foreningens fremtid og få kendskab til hinandens holdninger, ønsker og mål for fremtiden.

Gør det en gang om året, eller når der sker større ændringer i foreningen. Inviter eventuelt den øvrige ledelse og væsentlige aktører i foreningen til at være med og få deres input.

Der findes mange metoder og værktøjer til brainstorming. Det vigtigste er, at I får gang i processen og noterer nøglepunkterne undervejs. Det viste eksempel er et mindmap med nogle spørgsmål til at komme igang med. Byg videre på mindmappet med flere spørgsmål og stikord om de bemærkninger og svar, som kommer frem.

Et mindmap kan i sig selv danne en fin dokumentation af en brainstorming; men et mere fyldigt notat er nok mere forståeligt for andre, som ikke selv har deltaget i processen.

Resultatet af brainstormingen kan bruges som grundlag til en efterfølgende SWOT-analyse, og/eller en anden form for dokumentation af de drøftelser og mål, som kommer frem under processen.

SWOT-skema

SWOT-skemaet sætter fokus på både interne og eksterne forhold. Strengths og Weaknesses (styrker og svagheder) er de interne forhold, og Opportunities og Threats (muligheder og trusler/barrierer) de eksterne forhold.

Lav et simpelt skema, og sæt fokus på op til de 5 vigtigste elementer i hvert SWOT-område, der har betydning for foreningens eksistens og udvikling.

Brug SWOT-skemaet som inspiration til at generere idéer til at udvikle foreningen. Det er ikke alle trusler, som foreningen selv har indflydelse på; men blot det at have et vågent øje på dem, kan gøre, at evt. forholdsregler kan blive sat i værk i tide.

Foreningens overordnede mål

Beskriv kort og præcist foreningens (bestyrelsens) overordnede udviklingsmål, og hvorfor det er vigtigt at nå dem.

Find en passende form at kommunikere de relevante forhold til foreningens medlemmer og interessenter for at inspirere til dialog og input af gode idéer til foreningens udvikling.

Hvor står foreningen nu, og hvor ønsker bestyrelsen at bringe den hen i fremtiden?

Bestyrelsen sætter struktur, retning og fokus på foreningens fremtid og danner rammerne for de efterfølgende 3 elementer.

Hvordan arbejder foreningen med idéer til at udvikle foreningen i den ønskede retning?

Medlemmernes interesse og engagement er i fokus. Metoder til strukturering, prioritering samt afprøvning af nye idéer sættes i system.

Hvordan får foreningen sine medlemmer til at arbejde med foreningens opgaver?

Kortlægning og overblik over foreningens aktiviteter opstilles. Aktiviteter gøres klar til frivilligt arbejde og medlemmerne skal motiveres til at tage del i opgaverne.

Hvordan kommunikerer foreningen med og ikke kun til sine medlemmer?

Foreningen fastlægger politik, kanaler og metoder for den gode kommunikation med medlemmerne og iblandt medlemmerne.